Termeni și Condiții

Societatea noastră acordă o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal în spiritul respectului față de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor, asumându-și în mod conștient și responsabil aplicarea principiilor și normelor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • Informații generale

WALDEVAR ENERGY S.R.L.,  cu sediul social în Tulcea, str.14 Noiembrie nr. 5, Cam. 3, bl. ARENA, sc. A, et.1, ap. 8, județul Tulcea și adresa de corespondență la punctul de lucru din oraș Voluntari, str. Emil Gârleanu nr.11, bl. C, Parter, județul Ilfov, înregistrată la R.C. sub nr. J36/243/2011, având CUI RO 28513111, denumită în continuare („Societatea“), reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt  e-mail: gdpr@waldevar.com.

 • Scopul prelucrării datelor personale

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • în scopul proiectării, construcției și mentenanța parcurilor fotovoltaice de mari dimensiuni;
 • în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății; 
 • în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății;

Misiunea WALDEVAR ENERGY SRL este de a desfășura activități în domeniul energetic  și ne propunem să rezolvăm problemele într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel servicii la un înalt standard de calitate.

Misiunea noastră este preocuparea către rezolvarea nevoilor clienților asigurând produse/servicii cât mai calitative, asigurând în același timp și un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate.

1.Temeiul juridic al prelucrării datelor personale

WALDEVAR ENERGY SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, desfășoară activități de prelucrare, pe baza atribuțiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legea 190 din 18 iulie privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Temeiul legal care stă la baza activităților specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal este reglementat prin următoarele acte normative:

 • Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Toate celelalte reglementări aplicabile.

Pentru scopurile menționate anterior, Societatea prelucrează datele dumneavoastră pe baza următoarelor temeiuri legale conform legislației privind protecția datelor:

 • Atunci când doriți să aplicați pentru un post disponibil în cadrul societății noastre, menționate în secțiunea „CARIERE”, prelucrarea datelor se realizează pe baza Consimțământului acordat după ce ați studiat documentul „INFORMARE PRIVIND RECRUTAREA” din secțiunea „PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE”.
 • Atunci când solicitați suport prin Formularul din secțiunea „CONTACT”, prelucrarea datelor se realizează pe baza Consimțămîntului acordat după ce ați studiat documentul „POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE” din secțiunea „PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE”.
 • Atunci când doriți să aplicați pentru unul din serviciile oferite de Societatea noastră, menționate în secțiunea „SERVICII”, prelucrarea datelor se realizează pe baza Consimțământului acordat după ce ați studiat „POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE” din secțiunea „PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE”.
 • În situația în care vizitați site-ul nostru, prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în conformitate cu documentul „POLITICA PRIVIND COOKIE” din secțiunea „PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE”.

2.Categoriile de date cu caracter personal

În scopul realizării atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de actele normative menționate anterior, societatea noastră prelucrează prin mijloace automatizate și manuale următoarele date și categorii de date:

 • Pentru angajați

Nume și prenume/nume și prenume membri familie, adresa de domiciliu/reședință, sexul, data și locul nașterii, CNP, seria și numărul acului de identitate/date din certificatele de stare civilă, număr de telefon, adresa de email, ocupația, studiile, date privind sănătatea, originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă, date privind cazierul judiciar, semnătura.

 • Pentru Clienți/Parteneri

Numele și prenumele, funcția, adresa de email, numărul de telefon, semnătura.

Datele referitoare la dumneavoastră se colectează la momentul angajării în societatea noastră sau prin cererile/demersurile pe care le efectuați pe site și la care suntem nevoiți să răspundem numai în scopul precizat de dumneavoastră.

Categoriile de persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de către societatea noastră pentru îndeplinirea atribuțiilor care-i revin în mod legal sunt cu preponderență angajați, clienți sau parteneri de afaceri.

WALDEVAR ENERGY SRL gestionează datele angajaților, clienților și partenerilor de contracte și urmărește ca fiecare operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, să fie în deplină concordanță cu normele legale aplicabile. Datele cu caracter personal prelucrate sunt furnizate de persoana vizată cu ocazia angajării, contactării în vederea transmiterii unor informații solicitate, prestării unui serviciu sau în vederea încheierii unui contract. Având în vedere prevederile actelor normative care reglementează activitatea în domeniul ocupării forței de muncă și în domeniul comercial, persoanele vizate au obligația de a furniza datele de identificare solicitate, acestea fiind necesare îndeplinirii de către societatea noastră a unor obligații legale. Refuzul comunicării datelor determină imposibilitatea furnizării prestării unor servicii către persoanele vizate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator conform prevederilor legale și, în anumite cazuri pentru realizarea unui interes legitim al societății. În aceste cazuri, societatea va face o analiză atentă a interesului său legitim pentru a verifica dacă acesta este mai presus decât  drepturile și libertățile fundamentale a persoanei vizate pentru a putea utiliza un astfel de temei legal.

3.Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră pot fi comunicate următorilor destinatari sau categorii de destinatari: 

 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul energetic; 
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale); 
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, SSM/PSI);
 • furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi transferate către operatori sau organizații transfrontaliere

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele d-voastră cu caracter personal către entități din țări terțe sau către organizații internaționale. Dacă va fi cazul unui astfel de transfer, vă vom informa în prealabil și, dacă este cazul, vă vom solicita acordul.

4.Perioada de păstrare a datelor

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât este necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm activitatea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale.

De exemplu avem obligația de a păstra documentele aferente tranzacțiilor financiare 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în care au fost prelucrate.

Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.

5.Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi.  Pe scurt, drepturile pe care le aveți: 

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat, în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care WALDEVAR ENERGY SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Adresa ANSPDCP: București, str. B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro  

Telefon +40 318 059 211 / +40 318 059 212

Fax:   +40 318 059 602 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos. 

Ne puteți contacta: 

 • Prin email – la adresa: gdpr@waldevar.com   sau 
 • Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă – la Sediul Societății (la adresa mentionata la pct. 1); 

În cazul în care doriți să vă exercitați unul din drepturile de mai sus, vă adresăm rugămintea de a utiliza formularul F-009 Formular Cerere Persoană Vizată, care poate fi descărcat de pe site din secțiunea „PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE”

WALDEVAR ENERGY SRL garantează faptul a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pe care le îmbunătățește în mod constant, astfel încât să asigurare integritatea și confidențialitatea datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General UE. Unul din obiectivele principale în acest sens fiind și instruirea permanentă a întregului personal implicat și dezvoltarea politicii de conștientizare a aspectelor majore pe care le implică asumarea responsabilității în domeniu. 

Dacă ne decidem să modificăm politica de protecție a datelor pentru a proteja mai bine drepturile și datele dumneavoastră personale, vom publica o nouă versiune aici, care o va înlocui pe aceasta.